Create  Edit  Diff  FrontPage  Index  Search  Changes  History  Source  RSS  wikifarm  Login

zshのある暮らし2 - ForumKomunitasAgroteknologi Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

[[Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologi|http://www.dipopedia.com/2017/01/20-forum-dan-komunitas-pertanian-indonesia-agroteknologiwebid.html]] Arthanitibidara krsira mota phyaktara utpadanasilata parimapa ebam yuktarastre e'i parimapa krsi dbara tulanaya eta, antarjatika srama sansthara rajyera 2011 hisabe 1948 sale chila praya 1.7 Guna besi uṯpadanasila haya ye praya eka koti manusa, ba 1/3 obhara praptisadhya kaja bala, bisbabyapi krsikhate niyukta kara haya. Krsi sisudera bisbabyapi karmasansthanera praya 70% gathana, ebam aneka dese kono silpera nari brhattama satansa niyoga. Seba khate sudhumatra 2007 sale brhattama bisbabyapi niyogakarta 1997 ebam 2007 salera madhye krsi khate, krsikaje niyojita manusera satakara cara satansa besi, ekati prabanata ye abirata bale asa kara haya hinsra pakara'o karala. Krsikaje niyojita manusera sankhya ekati prati desera bhittite byapakabhabe paribartita haya, aneka aphrikana desagulora madhye 80% theke markina o kanadara mato dese kama 2% theke choto.

unnata desagulite, e'igulo purbabarti satake tulanaya ullekhayogyabhabe kama. I'urope 16 satake, udaharanasbarupa, janasankhyara 55 satansa ebam 75 madhye krsite, jarita chila desera upara nirbhara kare. I'urope 19 sa satabdite, e'i 35 ebam 65 madhye satanse neme chila. Eka'i dese aja, phigara kama 10% haya. Krsi, bisesabhabe casa, ekati bipajjanaka silpa abasesa, ebam krsakadera bisbabyapi kaja sankranta jakhama, phusaphusera roga, golamala inadi'usada sunanira ksati, carmaroga, se'isathe rasayanika byabahara ebam dirgha surya eksapojara era sathe samparkita kichu kyansarera ucca jhumkite thaka. Silponnata khamare, ahata ghanaghana krsi yantrapati byabahara jarita, ebam unnata dese maratmaka krsi jakhamera ekati sadharana karana tryaktara rollovers haya. Kitanasaka o an'yan'ya krsi byabahrta echara'o karmi sbasthyera bipajjanaka hate pare rasayanika, ebam sramika kitanasaka unmukta asusthata anubhaba ba janmagata truti niye sisu thakate pare. [[Forum [[geometry dash|http://geometrydashfree.com/]] &[[Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologi|http://wiki.fdiary.net/SteelPanthers/?ForumKomunitasAgroteknologi]]