Create  Edit  Diff  pmsdwecm  Index  Search  Changes  History  Source  RSS  wikifarm  Login

ForumKomunitasAgroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid nı s twrrs ʹ thì p h̀an ma thangkar kes ʹtr dî rab khwam dod den d̂wy kar p hlit pheim k hûn thdthaen puy s angkheraah ̒ laea s ar kacad s atru phu ch s ah rab raengngan mlphis ʹ thang ka laea ngein xudh nun far̒m nı pi thì p h̀an ma dî mi kar fanfeu xng kab p hlk ra thb d̂an s ingwaedl̂xm p̣haynxk k hxng karkes ʹtr baeb deim s ̀ng p hl h ı̂ xinthriy̒ laea yàngyu n khelu ̀xnh iw k hxng kes ʹtr h nùng k hxngkxng kalang s akhaỵ thì xyù beu ̂xngh lang kar khelu ̀xnh iw nî dî rab s h p̣haph yurop sùng pen khrang raek dî rab kar rabrxng xah ar xinthriy̒ nı pi 1991 laea reim kar pt̩irup nyobay kes ʹtr r̀wm k hxng man (CAP) nıpi 2005 pheu ̀x fes xxk s inkĥa p̣hokhp̣hanṯh̒ thì cheu ̀xm yong ngein xudh nun far̒m yang pen thì rûcak decoupling kar ceriỵ teibto k hxng kar tha kes ʹtr xinthriy̒ dî t̀xxayu kar wicay nı thekhnoloyi thang leu xk chen kar cadkar s atru phu ch baeb burn a kar laea kar khadleu xk phanthu̒ kar phatʹhna thekhnoloyi l̀as ud h lak dîkaè xah ar dadpaelng phanthukrrm rokh laea kar s eu ̀xmthorm k hxng thìdin pen s xng khwam kangwl thì s akhaỵ nı p̣hakh karkes ʹtr nı wan nî yk tawxyang chen kar phaer̀ rabad k hxng rokh ra s nim lat̂n k ĥaw s ali thì keid cak cheu ̂xs ay Ug99 xyù nı k hna nî kracay pi thàw xaefrika laea xecheiy laea pen s ah etu k hxng khwam kangwl thì s akhaỵ neu ̀xngcak kar s uỵ s eiy phu ch 70% h ru x makkẁa p̣hay tı̂ ngeu ̀xnk hi bang xyang Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid

Last modified:2017/01/26 23:36:40
Keyword(s):[ForumPertanian] [KomunitasPertanian] [PertanianIndonesia]
References: