Create  Edit  Diff  FrontPage  Index  Search  Changes  History  Source  RSS  Note  wikifarm  Admin

ForumKomunitasAgroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologi hceepwarrrayypanyarshinmyarr k hkaant mhaannhkyay aarr hpyint tait bheleyan luu, darmhamahoteeat 1/3 kyaw pyinaalmyarr hcitepyoerayy hcuhcupaungg aahkyet konehtote hcwmaarr ko tine tar nae de tine tar laalyarhcitepyoerayy aarr hpyint aamayrikaanpyihtaunghcuk 2011 hkunhaitaamyaha 1948 shieat htaataakyamhpyinn 1.7 s po aakyoe hpyithtwann sai aatwat, aapyipyisinerar aalotesamarrrayyraraahpwal r shinine saeet aalote aainaarrhcu, kambharlonesinerar hcitepyoerayykand twin aalote kyasai . laalyarhcitepyoerayy sarrsamee myarreat kambharlonesinerar aaloteaakine hkaant mhaannhkyay aarrhpyint 70% parwangya nhang myarrhcwarsaw ninenganmyarrtwin mai saeet hcaatmhulotengaann aamyoesamee eat aakyeesone rarhkinenhuann lotekine . aasopar waansaungmhu kandatwinsar 1997 hkunhaitnhaint 2007 aakyarr 2007 hkunhaittwin aakyeesone kambharlonesinerar aaloteshin aahpyit hcitepyoerayykand mhae, hcitepyoerayy aatwat aalotelote luu myarreat rarhkinenhuann layy rarhkinenhuann aahkyetmyarr, saatlaat myahaaw laint htarrkyaungg tait lamkyaunggsait kyaw aarr hpyint lell kya swarrsai . laalyarhcitepyoerayy aatwat aalote k luuaarayaatwat aamayrikaan nhaint kanaydar kaeshoet a ninengantwaymhar htaatnaee 2% k nay aamyarraapyarr aarhparikaninenganmyarrtwin 80% kyawaahti tait u nhuann- tinepyiaapaw aahkyayhkan. kyaal pya an kwalpyarr hkyarrnarr sai .

hpwanhpyaoe pyee tinepyi myarrtwin i keinganaannmyarr sai yahkain rarhcu nhaitpaunggmyarrhcwar mhar htaat sisisarsar ni m hpyitkyaeat . urawp titetwin 16 rarhcu karlaaatwin upamar, luu u rayrae 55 a kyarrnhaint 75 rarhkinenhuann k tinepyipaw muutai. , hcitepyoerayy aatwat hcaehcaut hkaesai . urawp titetwin 19 rarhcu aarr hpyint, de 35 aakyarr 65 rarhkinenhuannaahti kyasainnswarr hkaerasai . tuunyesaw ninenganmyarr aatwat yanae pone htaatnaee 10% hpyitpartaal . hcitepyoerayy, aahtuu s hpyint laalyar, tait u aantararalshisaw hcaatmhulotengaann tai nhaint laalsamarrmyarr kambhar tait wham myint marr aalote-related danrar eat aantararal, aasote rawgar, suunyan san- swaysaung kyarrnar soneshonemhu, aaraypyarr rawgarmyarr aahpyit dhartu aasonepyuhkyinn nhaint aahkyane kyaar myint hcwar nayraung htitwae mhu nhaint saathcautsaw aahkyahoetsaw kainsar mhar shinaysell hpyitparsai . hcaatmhulaalyar myay twin, danrar makyaarhkan hcitepyoerayy hcaatpahchcaee myarr aasonepyuhkyinn par wainmyarr nhaint hpwanhpyaoe pyee ninenganmyarrtwin soewarr hcitepyoerayy danrar tait bhone aakyaunggmashi laal htwanhcaat rollOver hpyitpartaal . poesaatsayy nhaint laalyar myarrtwin aasonepyu aahkyarr dhartupahchcaee myarrlaee aalotesamarr kyannmarrayy ko aantararalhpyitnine pyee, poesaatsayy nhaint htitwae lotesarrmyarr kalayy mwayhpwarr hkyahoetywinhkyet nhaint aatuu kalayymyarr hpyarr nar hkyinnko hkanhcarr shoetmahote pay mai . Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologi

Last modified:2017/01/28 18:05:57
Keyword(s):[ForumPertanian] [KomunitasPertanian] [PertanianIndonesia]
References: