Create  Edit  Diff  FrontPage  Index  Search  Changes  History  Source  RSS  Note  wikifarm  Login

AsuransiKesehatanTerbaikDanMurah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Hin 65% Kanadiyan hinek sigorteya sigorteyen taybet en taybet en taybet hene; Gelek ji wan bi karmenden xwe re wergirtin. Xizmeten taybet en sektora ku ji hela hikumete ve neziki 30% ji mesrefen lenerinen tendurusti ve te dayin. Di 2005'an de, Dadgeha Bilind a Kanada, li Chaoulli v. Quebec, da ku qedexekirina parezgehe li ser lenerina lenerina tendurusti ya ku ji hela plana parezgehe ve hati sigortekirin ji karta Kubece Mafen Xweser u Mafen Mirovan ve hati sigortekirin, u bi taybeti di besen besdari bi rastgiri re Jiyan u ewlehiye, heger ku li wir di ve rewse de hatibu pejirandin, demek direj li bende davejin. Hikumete nerazibuna betaleya tendurustiye li Kanada neye guhertin le hewldanen hewldanen ku pirsgireken sereke yen danustendine u bandoren bende yen bendave vebirin. Sistema neteweyi ya sigorteye di sala 1945 de, pisti dawiya dawiya dawiya Sere Cihane ya Duyemin. Ew di navbera parlamentoye Fransa de nunere golist u komunist de peymanek bu. Gullisten kevneperest li diji pergala lenerina tendurustiye ya dewleta dijber bun, tevi ku Komunistan pistgiriya neteweyi ya lenerina tenduristi li modela Beveridge-Britani. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Last modified:2017/07/30 16:42:27
Keyword(s):[AsuransiKesehatan] [AsuransiTerbaik] [AsuransiMurah]
References: