Create  Edit  Diff  FrontPage  Index  Search  Changes  History  Source  RSS  wikifarm  Login

ForumKomunitasAgroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologi ekati silpa ya paribarera sadharanabhabe kaje ansa o khamara nije'i jibanera dibya, puro paribara ahata, asusthata ebam mrtyura jan'ya jhumki hate pare. Taruna khamara sramikadera madhye maratmaka jakhamera kamana karana dubanta, yantrapati o motara garira sankranta durghatanara antarbhukta. Antarjatika srama sansthara krsi bibecanaya"saba arthanaitika khatera sabaceye bipajjanaka eka." Eta anumana kare ye krsi karmacaridera madhye barsika kaja sankranta mrtera sankhya kamapakse 1,70,000, an'yan'ya kaja dbiguna gara hara. Uparantu, mrtyu, aghata ebam krsikajera sathe samparkita asusthatara ghatana praya'i aprakasya theke. Sangathana sephati ayanda helatha krsi kanabhenasana, 2001, ya krsi dakhala, e'i jhumki pratirodha o bhumika ye byakti o pratisthana krsite niyukta palana kara ucita emana jhumki parisima jure gare utheche. Phasala tola sistema upalabdha risorsa ebam simabad'dhatara upara nirbhara kare khamare madhye taratamya; bhugola o khamara jalabayu; sarakarera niti; arthanaitika, samajika o rajanaitika capa; ebam darsana o krsaka sanskrti.

casa narana (athaba kata ebam barna) ekati sistema ya bana pure yabe, pusti mukti kayeka bachara ekati nirdista samayera jan'ya barsika ebam tarapara bahubarsajibi phasala casa karara parikalpana rayeche. Tarapara cakranta bana regrow karara patita chere de'oya haya, ebam krsaka ekati natuna cakranta cale ase, aneka bachara (10 - 20) pare phire. Yadi janasankhyara ghanatba, brd'dhi pustira inaputa (sara ba sara) ebam kichu myanuyala kitapatanga niyantrana e'i patita samayera kamana haya. Barsika casa tibrata parabarti paryaya ya kona patita samayera ne'i. E'i emanaki brhattara pustira ebam kitapatanga niyantrana inaputa prayojana. Ara'o silpayana monocultures byabahara, yakhana eka kaltibharera brhaṯ mota khetera parimana upara ropana kara haya netrtbe. Kama jibabaicitrya karane pustira byabahara i'unipharma ebam pests, bilda apa kitanasaka o sara besi byabahara gurutbasaha jhomka. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologi

Last modified:2017/01/28 17:43:21
Keyword(s):[ForumPertanian] [KomunitasPertanian] [PertanianIndonesia]
References: